Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
 
 
 

นายกรวิทย์ เกนขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
 
นางสมลักษณ์ ทองดีนอก
นายอิทธิศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์

นางสาวธัญลักษณ์ ไทยภักดี

นายคมสันต์ ลีสูงเนิน

ว่าที่ร.ต.หญิงวรัชยา แคสันเทียะ
นางสาวณัฐสุภา เจ็ดสันเทียะ
นายเวียงชัย ธงสันเทียะ

นางสาวภัทราวรรณ มุงขุนทด
นางสาวสุกัญญา หาญสงคราม
นางสาวธิดาทิพย์ เบิกขุนทด
 
 
นางสาวพิมลพรรณ กลิ่นเกิด   นางสาวพิมลกานต์ กิตติพิชญางกูร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document