Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

คณะครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 
 
 

นางสาวโสรญา ศรีบำรุง
กิจกรรมห้องสมุด

 
นายนิเทศ เสาะขุนทด
กิจกรรมห้องสมุด
 

นายเนิน ทับขุนทด
กิจกรรมแนะแนวระดับประถม

 
นายสวัสดิ์ ธรรมวงศ์
กิจกรรมแนะแนวระดับมัธยม
     
 

 

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document