Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

 

 

 

 

 

คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

นางฤาชุตา แก้วพลายงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางแสงอรุณ คุ้มคง
นางสาวกัญจน์รัศม์ ถาวจัตุรัส
นายพิสิฏฐ์ ชลายนนาวิน
นางสาวรัตน์กมล พอบขุนทด
นายเอกลักษณ์ ทองดีนอก
นางสาวจิราภรณ์ บุญแย้ม
นางสาวกัณฐิมา เกตุขุนทด
นางสาวรัฐชฎาพร บุญมามอญ
นางสาววิภาดา เตือนขุนทด
นางสาวมณีรัตน์ มำขุนทด
           
       
นางสาวอัจฉรา ใยสุวงศ์
นางสาวภาวิณี รัดสันเทียะ
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Untitled Document