Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  *พงษ์ศิริ นามเอนก เป็นเอกลักษณ์* *พงษ์ศิริ เป็นฐานหลัก ทางการศึกษา* *พงษ์ศิริ เป็นจุดเริ่ม เสริมศรัทธา* *พงษ์ศิริ สร้างคุณค่า คู่ความดี*    วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
    ปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ปฐมนิเทศอนุบาลปีที่ 1 และนักเรียนใหม่อนุบาลปีที่ 2
    เรียนปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และเรียนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน-อ่านภาษาไทย
    ซื้อหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องใช้ต่างๆ

 

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2557

รับเหรียญรางวัลศักยภาพเด็กไทย 1 ใน นครราชสีมา เขต 5 ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

Summer Class 2015

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

จัดนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Project Approach นำเสนอผลงาน และกิจกรรมระดับปฐมวัย การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์ 1 ขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5
 


Untitled Document

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document