Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


  *พงษ์ศิริ นามเอนก เป็นเอกลักษณ์* *พงษ์ศิริ เป็นฐานหลัก ทางการศึกษา* *พงษ์ศิริ เป็นจุดเริ่ม เสริมศรัทธา* *พงษ์ศิริ สร้างคุณค่า คู่ความดี*    โรคระบาดช่วงฤดูฝน (โรคตาแดงและไข้เลือดออก)
    เปิดสอนเทควันโด (ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว) สำหรับนักเรียนโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 2 รอบ
    วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
    ปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ปฐมนิเทศอนุบาลปีที่ 1 และนักเรียนใหม่อนุบาลปีที่ 2

 

ถวายเทียนพรรษาของระดับปฐมวัยปีที่ 2-3 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

ถวายเทียนพรรษาของระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปี 2558

พิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและทำบุญประจำปี ของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

กีฬาสีภายในโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

การตรวจพิจารณาให้เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2558
 


Untitled Document

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
    การศึกษาเอกชน
กองทุนสงเคราะห์ครู
สพฐ.
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สมศ.
คุรุสภา
สพท.นม5


สสวท.
วิชาการดอทคอม
สำนักงานเทคโนโลยี สพฐ.
ครูไทย
คุณครูดอทคอม
เด็กไทยทำได
สนุกค้นหา
E-BOOK สพฐ.
บ้านไทยกู๊ดวิว
 

 
Untitled Document